Politica de confidențialitate

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

 I. DEFINIȚII

1."Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2."Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3."Restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4."Creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

5."Sistem de evidenţă a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

6."Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. În prezentul regulament, prin operator se va înțelege aparatul de specialitate al Primarului.

7."Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. 

8."Consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

9."Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau la accesul neautorizat la acestea.

Xanaclass Dental Clinic prelucrează date cu caracter personal în vederea acordării serviciilor medicale dentare, conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și a legislației în vigoare ăn domeniul sănătății.

Xanaclass Dental Clinic poate prelucra date cu caracter personal de la următoarele categorii de persoane vizate:

– Pacienți/Persoane fizice care accesează serviciile clinicii;

– Angajații/Colaboratori ai clinicii;

– Parteneri contractuali ai clinicii.

II. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Xanaclass Dental Clinic prelucrează date cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor medicale dentare, respectiv pentru: oferirea de consultații de specialitate, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor și intervențiilor stomatologice, efectuarea lucrărilor dentare, precum și în scopuri asociate acordării serviciilor medicale dentare, precum: efectuarea programărilor, contactarea pacienților, evidența pacienților clinicii, răspunsuri la solicitările pacienților, încheierea contractelor de prestări servicii cu parteneri colaboratori, facturarea și plata acestora, recrutarea personalului medical, asigurarea securității persoanelor și bunurilor în incinta clinicii, îmbunătățirea serviciilor medicale dentare. Xanaclass Dental Clinic administrează în condiții de siguranță datele personale și de sănătate ale pacienților, angajaților și colaboratorilor săi.  

Cum putem colecta date cu caracter personal pe website-ul nostru?

 • Prin Formularul de Contact*

Colectăm date precum nume, prenume, adresa email, telefon pentru a vă permite să ne adresați diferite cereri de informații în legătură cu serviciile noastre și a putea intra în legătură cu dvs. atunci când ne solicitați răspunsuri la anumite solicitări privind serviciile medicale dentare oferite. Accesarea și completarea în mod voluntar a Formularului de Contact reprezintă consimțământul dvs. în sensul furnizării datelor dvs personale către Xanaclass Dental Clinic.

 • În cadrul secțiunii Newsletter*

Colectăm date precum adresa de email, nume și prenume, pentru a va trimite mesaje email care să prezinte noutăţile clinicii, caracteristici noi sau oferte promoţionale. Nu vă vom trimite materiale dacă nu v-aţi dat consimţământul în acest sens, înregistrându-vă în cadrul secțiunii Newsletter, pentru a primi informaţii despre produsele şi serviciile noastre. Puteţi alege oricând să întrerupeţi primirea acestor materiale, urmând instrucţiunile incluse în e-mail și să bifați butonul de dezabonare.

*Aceste opțiuni sunt momentan în lucru. 

III. TEMEI JURIDIC

Prelucrarea datelor se bazează pe următoarele temeiuri juridice:

 • În scopuri de medicină preventivă, de stabilire a unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală dentară și furnizarea tratamentelor medicale dentare;
 • În vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Xanaclass Dental Clinic în domeniul sănătății dentare, asigurării securității persoanelor și bunurilor în incinta clinicii sau altor obligații impuse de legile în vigoare;
 • Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, încheierea contractelor cu furnizorii și partenerii contractuali în vederea asigurării serviciilor medicale dentare;
 • În scopul protejării intereselor vitale ale unei persoane, în baza consimțământului obținut de la reprezentantul legal al pacientului minor sau major fără discernământ, în vederea efectuării actului medical;
 • În măsura în care este necesar, Xanaclass Dental Clinic se poate baza și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

IV. DURATA PRELUCRĂRII

În vederea realizării scopurilor de prelucrare, Xanaclass Dental Clinic prelucrează datele cu caracter personal pe durata oferirii serviciilor medicale dentare, și ulterior, ca necesitate legitimă de a proceda astfel, pentru a răspunde solicitărilor pacienților sau unor obligații legale.

V. DESTINATARI

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate, în vederea furnizării serviciilor medicale dentare, Xanaclass Dental Clinic poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, reprezentanți legali sau împuterniciți de persoana vizată, personalul clinicii (angajați/colaboratori), parteneri contractuali ai clinicii, autorități - în condițiile prevăzute de lege.

VI. CONFIDENȚIALITATE

Datele pe care le furnizați către Xanaclass Dental Clinic sunt folosite numai de către angajații/colaboratorii clinicii, sunt confidențiale, nu sunt făcute publice, nu sunt divulgate și nu sunt transferate catre terțe persoane în alte scopuri, nu sunt transferate către alte persoane sau organizații din alte țări, nu sunt vândute sau utilizate în scop de marketing direct.

Xanaclass Dental Clinic nu prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, iar datele personale nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată (creării de profiluri).

VII. SECURITATEA DATELOR

Datele cu caracter personal colectate sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, 
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, 
 • adecvate, relevante, exacte și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate,
 • păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate,
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 1. CONȚINUT ÎNCORPORAT DE PE ALTE SITE-URI

Securitatea datelor dvs personale este importantă pentru noi. Informăm vizitatorii de pe site-ul www.xanaclass.ro sau pe pagina Xanaclass Dental Clinic de pe rețelele sociale că din interiorul acestora pot avea acces către alte site-uri partenere. Aceste site-uri au politici de confidențialitate distincte de cea a site-ului www.xanaclass.ro, pe care vă recomandăm să le parcurgeți înainte de accesarea acestora.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile, precum și politicile de confidențialitate ale paginilor pe care le vizitați pentru a înțelege modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, noi nefiind responsabili pentru politicile de confidențialitate ale acestora.

 1. MESAJE PRIN E-MAIL

Datele pe care ni le furnizați în mod voluntar atunci când trimiteți mesaje e-mail sunt confidențiale, nu sunt făcute publice, nu sunt divulgate și nu sunt transferate către terțe persoane în alte scopuri, nu sunt transferate către alte persoane sau organizații din alte țări, nu sunt stocate, nu sunt vândute sau utilizate în scop de marketing direct.

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR SUB 16 ANI

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită niciun fel de date cu caracter personal pe pagina web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.

Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) și nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal. Vom face eforturi rezonabile pentru a verifica dacă titularul răspunderii părintești pentru copil a dat sau a aprobat consimțământul precum și dacă datele cu caracter personal sunt introduse de un minor cu vârsta sub 16 ani.

 1. COOKIES

Site-ul nostru utilizează module cookies.

Informații despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de website-ul www.xanaclass.ro al Xanaclass Dental Clinic se regăsesc în  Politica privind modulele cookies.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform legislației in vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare,
 • Dreptul de acces la date,
 • Dreptul la rectificarea datelor,
 • Dreptul la ștergerea datelor,
 • Dreptul la restricționarea prelucrării,
 • Dreptul la portabilitatea datelor,
 • Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor,
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea,
 • Dreptul de a se adresa justiției sau autorității competente în supravegherea și protecția datelor cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată consideră că este necesar.

Conform legislației în vigoare aveți dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

Pentru informații legate de activitatea de prelucrare, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere către: S.C. Xanaclass Dental Clinic S.R.L., Calea Călărașilor Nr. 176, Bl. 59, Sc. A, Ap. 3, sector 3, București.

Prezenta Politica de confidențialitate se poate actualiza în funcție de modificările survenite în activitatea operatorului sau în legislația aplicabilă, caz în care o versiune noua va fi postată pe site fără a fi necesară o notificare prealabilă.

 


Adresa noastră este:

Xanaclass Dental Clinic

home 38x38 Calea Călăraşilor nr. 176, Bloc 59, Scara A, Apt.3, Parter, Sector 3, București
email 38x38 email: clinicadentara@gmail.com
Sună acum! Tel. programări:
 0722 649 049